FEXI-STEP betonowy krawężnik z elastyczną nakładką 1000x295x60/80mmFEXI-STEP betonowy krawężnik z elastyczną nakładką 1000x295x60/80mm

Opis

Element w kształcie krawężnika o wymiarach: dł. 1000mm, szer. 60 lub 80mm oraz wysokość 250+40mm.

Główna część elementów jest wykonana z betonu. Wąska powierzchnia krawężnika jest pokryta elastyczną nakładką o grubości 40mm wykonaną z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Montaż krawężnika następuje poprzez umieszczenie w ziemi lub ławie betonowej.

Elementy przeznaczone są do wykańczania elastycznych powierzchni, wyznaczania placów zabaw, boisk sportowych itp.

Elementy posiadają Atest Higieniczny PZH.

Dostępna kolorystyka


Wymagane parametry użytkowe nawierzchni

Opór poślizgu:

Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera: 

Wytrzymałość na rozciąganie: 

Wydłużenie względne przy zerwaniu:

Odporność na działanie cykli hydrotermicznych:

Odporność na sztuczne starzenie:

Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w nawierzchni

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni które należy dołączyć do oferty

Sposób układania nawierzchni

Gotowe elementy (np. Flexi-Step) są układane ręcznie na równym podłożu (nie jest wymagane wykonanie podbudowy sztywnej – kruszywa, beton). Łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu odpowiednio uformowanych zaczepów rozmieszczonych na krawędziach kratek.

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3oC oraz przy braku opadów atmosferycznych.

Stosowanie materiałów równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania nawierzchni oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od parametrów nawierzchni określonych w powyższej tabeli oraz nie dopuszcza się zastosowania materiałów nie posiadających dokumentów określonych powyżej (w tym w szczególności nie posiadających dowodu wydania Rekomendacji ITB oraz badań na zawartość metali ciężkich w nawierzchni).

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości.

Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

Załączniki

Zał. 1. Wymiary urządzeniaZał. 2. Sposób mocowania urządzeniaZał. 3. Dostępna kolorystyka