FLEXI-STEP kołnierz duży HIC=1,0mFLEXI-STEP kołnierz duży HIC=1,0m

Opis

Elastyczne elementy o grubości 35mm po złożeniu tworzą następujące produkty:

Elementy są wodoprzepuszczalne, wykonane z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Montaż kołnierza następuje poprzez ułożenie na równym, stabilnym podłożu. Dodatkowe łączenie elementów następuje przez zastosowanie specjalnych łączników. Opcjonalnie kołnierze można kleić do podłoża lub między sobą systemowym klejem poliuretanowym.

Elementy przeznaczone są do układania wokół zabawek na sprężynie, karuzel, słupków, latarni itp.

Elementy posiadają Atest Higieniczny PZH.

Dostępna kolorystyka


Wymagane parametry użytkowe nawierzchni

Opór poślizgu:

Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera: 

Wytrzymałość na rozciąganie: 

Wydłużenie względne przy zerwaniu:

Odporność na działanie cykli hydrotermicznych:

Odporność na sztuczne starzenie:

Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w nawierzchni

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni które należy dołączyć do oferty

Sposób układania nawierzchni

Gotowe elementy (np. Flexi-Step) są układane ręcznie na równym podłożu (nie jest wymagane wykonanie podbudowy sztywnej – kruszywa, beton). Łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu odpowiednio uformowanych zaczepów rozmieszczonych na krawędziach kratek.

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3oC oraz przy braku opadów atmosferycznych.

Stosowanie materiałów równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania nawierzchni oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od parametrów nawierzchni określonych w powyższej tabeli oraz nie dopuszcza się zastosowania materiałów nie posiadających dokumentów określonych powyżej (w tym w szczególności nie posiadających dowodu wydania Rekomendacji ITB oraz badań na zawartość metali ciężkich w nawierzchni).

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości.

Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

Załączniki

Zał. 1. Część okręgu nr 1Zał. 2. część obręczy nr 2, 3Zał. 3. Sposób mocowaniaZał. 4. Dostępna kolorystyka