FLEXI-STEP palisada 1000 (9-elementowa) 1150x150x400mmFLEXI-STEP palisada 1000 (9-elementowa) 1150x150x400mm

Opis

Elastyczny element w kształcie palisady o wymiarach: dł. 1150mm, szer. 150mm oraz wysokość 400mm.

Elementy składają się z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Każdy element imituje 7 pojedynczych słupków o wysokości 40 cm oraz 2 pojedyncze o wysokości 20 cm.

Elementy można ze sobą łączyć przy wykorzystaniu metalowych łączników umieszczanych w specjalnie przygotowanych otworach. Dzięki ruchomym łączeniom można uzyskiwać dowolne kształty.

Elementy przeznaczone są do tworzenia murków, piaskownic, płotków itp.

Dostępna kolorystyka


Wymagane parametry użytkowe nawierzchni

Opór poślizgu:

Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera: 

Wytrzymałość na rozciąganie: 

Wydłużenie względne przy zerwaniu:

Odporność na działanie cykli hydrotermicznych:

Odporność na sztuczne starzenie:

Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w nawierzchni

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni które należy dołączyć do oferty

Sposób układania nawierzchni

Gotowe elementy (np. Flexi-Step) są układane ręcznie na równym podłożu (nie jest wymagane wykonanie podbudowy sztywnej – kruszywa, beton). Łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu odpowiednio uformowanych zaczepów rozmieszczonych na krawędziach kratek.

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3oC oraz przy braku opadów atmosferycznych.

Stosowanie materiałów równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania nawierzchni oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od parametrów nawierzchni określonych w powyższej tabeli oraz nie dopuszcza się zastosowania materiałów nieposiadających dokumentów określonych powyżej (w tym w szczególności nieposiadających dowodu wydania Rekomendacji ITB oraz badań na zawartość metali ciężkich w nawierzchni).

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości.

Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

Rys. 1. Wymiary urządzeniaRys. 2. Sposób mocowania urządzeniaRys. 3. Dostępna kolorystyka