FLEXI-STEP osłona stopnia 1300x350x30mmFLEXI-STEP osłona stopnia 1300x350x30mm

Opis

Elastyczny element w kształcie osłony stopnia o wymiarach: dł. 1300mm, szer. 350mm oraz grubość 30mm.

Elementy są wodoprzepuszczalne, wykonane z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. W spodniej części osłony znajduje się kratka drenażowa umożliwiająca swobodne odprowadzenie wody.

Montaż nakładki następuje poprzez ułożenie na sztywnym i równym podłożu. Zaleca się klejenie nawierzchni do podłoża systemowym klejem poliuretanowym. 

Elementy przeznaczone są do pokrywania tych miejsc gdzie wymagana jest elastyczność nawierzchni np. schody, murki, piaskownice itp.

Elementy posiadają Atest Higieniczny PZH.

Dostępna kolorystyka


Wymagane parametry użytkowe nawierzchni

Opór poślizgu:

Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera: 

Wytrzymałość na rozciąganie: 

Wydłużenie względne przy zerwaniu:

Odporność na działanie cykli hydrotermicznych:

Odporność na sztuczne starzenie:

Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w nawierzchni

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni które należy dołączyć do oferty

Sposób układania nawierzchni

Gotowe elementy (np. Flexi-Step) są układane ręcznie na równym podłożu (nie jest wymagane wykonanie podbudowy sztywnej – kruszywa, beton). Łączenie elementów nawierzchni następuje dzięki wykorzystaniu odpowiednio uformowanych zaczepów rozmieszczonych na krawędziach kratek.

Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni

Prace powinny być wykonywane przez cały czas instalacji w temperaturze powyżej +3oC oraz przy braku opadów atmosferycznych.

Stosowanie materiałów równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania nawierzchni oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od parametrów nawierzchni określonych w powyższej tabeli oraz nie dopuszcza się zastosowania materiałów nie posiadających dokumentów określonych powyżej (w tym w szczególności nie posiadających dowodu wydania Rekomendacji ITB oraz badań na zawartość metali ciężkich w nawierzchni).

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa upadków z żądanej wysokości.

Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni

Załączniki

Zał. 1. Wymiary urządzeniaZał. 2. Sposób mocowaniaZał. 3. Sposób mocowaniaZał. 4. Dostępna kolorystyka